Gebiedskeuze:
Jaar: 
Chart.


Kleurcodering
Sterk 7,1 en hoger
Voldoende 6,0 t/m 7,0
Kwetsbaar 5,6 t/m 5,9
Probleem 5,0 t/m 5,5
Zeer zwak 4,9 en lager
B = Betrouwbaar
I = Indicatief

Sociale Index Leeuwarden

De Sociale Index Leeuwarden is een meetinstrument dat in één oogopslag een beeld geeft van de verschillende aspecten van het welzijn in een wijk, in brede zin. Hij geeft in een diagram, de ‘wijkschijf’ per wijk aan op welke aspecten het daar wel of niet goed (genoeg) gaat.

Voor problemen met Flash en Chrome zie de Veel Gestelde Vragen!

De Sociale Index verschijnt elke twee jaar en laat dan dus ook ontwikkelingen in de tijd zien. Verder is het mogelijk om de scores van de verschillende wijken naast de score van de gemeente te zetten, hiervoor verwijzen we u naar het tabblad "vergelijk uw wijk" .

Hoe werkt het?

Het instrument Sociale Index is oorspronkelijk voor de gemeente Rotterdam is ontwikkeld door het advies- en onderzoeksbureau RIGO en vervolgens voor het Sociaal Domein van de gemeente Leeuwaarden aangepast. Welzijn wil een instrument in handen hebben dat in één oogopslag een actueel beeld geeft van de verschillende aspecten van het welzijn in een wijk, in brede zin. Daarmee kan de keuze worden onderbouwd welke middelen voor welke aspecten in welke wijken ingezet of juist teruggetrokken moeten worden. In Leeuwarden weten we veel over de situatie in wijken maar deze kennis is niet in één denkkader bij elkaar gebracht (‘wat is van wezenlijk belang voor het welzijn en in welke onderlinge verhouding’). Ook kon de beschikbare kennis niet in een samenhangende, makkelijk hanteerbare vorm worden gepresenteerd.

De Sociale Index:

- biedt inzicht in ontwikkelingen op de belangrijke welzijnsthema’s
- geeft verschillen aan tussen wijken
- laat ontwikkelingen in de tijd zien
- is via internet voor iedereen toegankelijk en dus ook bruikbaar voor wijkpanels, bewonersorganisaties, corporaties enzovoort.

De Sociale Index is opgebouwd uit vier aspecten van welzijn: (persoonlijke) capaciteiten, leefomgeving, participatie(meedoen) en sociale binding. Elk van de aspecten kent een aantal indicatoren. Op basis van een groot aantal cijfers uit de verschillende Wijkenquête’s en gegevensbestanden geeft uiteindelijk een kleur per indicator aan hoe het er met de wijk sociaal voor staat: sterk, voldoende, kwetsbaar, probleem of zeer zwak. Een uitgebreide toelichting op achtergronden en werkwijze van de Sociale Index vindt u in de Startrapportage Sociale Index Leeuwarden.

Vragen?

Voor een deel hopen we uw eventuele vragen op deze website, via de ‘Veel gestelde vragen’ te beantwoorden. Als u ander vragen hebt kunt u die mailen naar statistiek@leeuwarden.nl