Gebiedskeuze:
Jaar: 
Chart.


Sterk 7,1 en hoger
Voldoende 6,0 t/m 7,0
Kwetsbaar 5,6 t/m 5,9
Probleem 5,0 t/m 5,5
Zeer zwak 4,9 en lager

Problemen met Chrome en Flash?

Om de grafieken op deze website te kunnen bekijken, dienen de instellingen van Chrome gewijzigd te worden. Dat kan als volgt: Ga naar ‘Instellingen’ (onder de drie puntjes rechtsboven in de browser) Type bovenaan in de zoekbalk “content” Kies voor ‘Instellingen voor content’ --> ‘Flash’ --> ‘Eerst vragen’ aanzetten Klik op ‘site toestaan’ en type daar www.socialeindex.nl

Sociale Index Kampen: Wat is het?

De Sociale Index Kampen is een instrument, dat in één oogopslag een beeld geeft van verschillende sociale thema’s in een gebied. Op die manier kan de sociale kwaliteit gemeten worden:

“Kampen wil, ook in de toekomst, een overzichtelijke gemeenschap zijn waar mensen zich thuis, veilig, gekend en uitgenodigd weten. Waar iedereen meedoet, zichzelf ontwikkelt en een bijdrage levert aan het grotere geheel. Kampen wil een gemeenschap zijn waar gemeente, ondernemingen, inwoners en maatschappelijke instellingen voorbij de grenzen van eigenbelang denken en samenwerken aan het toekomstig Kampen. Kampen is kwaliteit van leven! (Sociale Beleidsagenda)”.

Door middel van kleuren wordt zichtbaar gemaakt op welke thema’s het wel of niet goed (genoeg) gaat in een gebied. Op basis van de uitkomsten en gesprekken kunnen keuzes worden gemaakt: welke thema’s willen we versterken, waar willen we investeren, welke gebieden vragen extra of juist minder aandacht? In 2013 is de nulmeting voor de Sociale Index Kampen uitgevoerd. De index wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierdoor zijn dus ook ontwikkelingen in de tijd zichtbaar.

Hoe werkt het?

De Sociale Index Kampen is opgebouwd uit vier dimensies van sociale kwaliteit: persoonlijke competenties, leefomgeving, participatie en binding. Elk van deze dimensies is onderverdeeld in een aantal thema’s. Voor al deze onderwerpen zijn gegevens verzameld uit onderzoeken en registraties. De gegevens zijn beschikbaar per deelgebied in Kampen.

Vervolgens zijn aan de uitkomsten waarden toegekend, een zogenaamde normering: vinden we de uitkomst goed, voldoende/acceptabel of onvoldoende? Op deze manier wordt de index ‘Kampens’ gemaakt. De cijferscores zijn ingedeeld in kleuren. Het resultaat is per deelgebied van Kampen een cirkeldiagram met per thema een kleur. De kleur staat voor: sterk (7,1 en hoger), voldoende (6,0 t/m 7,0), kwetsbaar (5,6 t/m 5,9), probleem (5,0 t/m 5,5) of zeer zwak (4,9 en lager).

Het is mogelijk om de scores van een deelgebied te vergelijken met de score van de totale gemeente Kampen. Dit kunt u doen onder het tabblad ‘Vergelijken’.

Vanaf 2017 zijn er geen data vanuit de Gebiedsscan (politie) meer beschikbaar voor de Sociale index Kampen. Voor het thema “Veiligheid” maken daardoor de indicatoren ”Criminaliteit registraties” en “Diefstal registraties” geen deel meer uit van de Sociale index Kampen. Bij het thema “Vervuiling” maakt de indicator “Vernielingen registraties” geen deel meer uit van de Sociale index Kampen. Bij het thema “Overlast” is dat het geval voor de indicator “Overlast registraties”.

Een uitgebreide toelichting op achtergronden en werkwijze van de Sociale Index vindt u in de ‘Rapportage Sociale Index Kampen’. Deze rapportage kunt u downloaden via deze link.

Vragen?

Voor eventuele vragen over de Sociale Index verwijzen wij u naar ‘Veelgestelde vragen’.