Dit overzicht van 'Veelgestelde vragen' is bedoeld voor het beantwoorden van mogelijke vragen over de opzet, uitvoering en resultaten van de Sociale Index.
Voor een uitgebreide toelichting op de werkwijze, verwijzen wij u naar de ‘Rapportage Sociale Index Kampen’. Daarin staan ook alle scores. Staat uw vraag er niet bij of heeft u na lezing nog vragen, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 14 038.


Problemen met Chrome en Flash?

Om de grafieken op deze website te kunnen bekijken, dienen de instellingen van Chrome gewijzigd te worden. Dat kan als volgt: Ga naar ‘Instellingen’ (onder de drie puntjes rechtsboven in de browser) Type bovenaan in de zoekbalk “content” Kies voor ‘Instellingen voor content’ --> ‘Flash’ --> ‘Eerst vragen’ aanzetten Klik op ‘site toestaan’ en type daar www.socialeindex.nl

1. Welke informatiebronnen zijn voor de index gebruikt?
2. Hoe betrouwbaar zijn de cijfers?
3. Hoe wordt de Sociale Indexenquête uitgevoerd?
4. Wat kan ik wel / niet met de cijfers?
5. Hoe zijn de cijfers berekend?
6. Kan ik het rapport Sociale Index Kampen toegezonden krijgen?
7. Komt er weer een (nieuwe) sociale index?
8. Wordt de Sociale Index de komende jaren op precies dezelfde manier uitgevoerd?
9. Hebben andere gemeenten ook een Sociale Index?
10. Hoe verhouden andere meetinstrumenten, zoals de Veiligheidsmonitor, zich tot de Sociale Index?

1. Welke informatiebronnen zijn voor de index gebruikt?
Antwoord: De index is gebaseerd op registraties en enquêtegegevens. De gegevens zijn afkomstig uit: de Veiligheidsmonitor, de GBA, de gebiedsscan van de politie, het UWV en het GWS. De andere onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit de Sociale Indexenquête, die jaarlijks in oktober aan inwoners van Kampen wordt voorgelegd. Vanaf 2017 zijn er geen data meer beschikbaar afkomstig van de gebiedsscan van de politie.

2. Hoe betrouwbaar zijn de cijfers?
Antwoord: De registraties zijn in hoge mate betrouwbaar. Voor elk deelgebied hebben minstens 166 inwoners de Sociale Index enquête ingevuld. Op basis van de antwoorden van deze inwoners kan een betrouwbaar beeld worden gegeven over de mening van de gehele populatie in het gebied.

3. Hoe wordt de Sociale Indexenquête uitgevoerd?
Antwoord: Om tot een representatief beeld te komen (van de verschillende deelgebieden in Kampen) worden ruim 4.125 inwoners van de gemeente Kampen uitgenodigd om deel te nemen aan de Sociale Indexenquête. Dit betreft in eerste instantie de leden van het burgerpanel (ongeveer 1.400 inwoners van Kampen). Dit wordt aangevuld met een aselecte steekproef vanuit het GBA (inwonerbestand van de gemeente Kampen). Deze aselecte steekproef betekent dat iedere inwoner evenveel kans heeft om uitgenodigd te worden voor de enquête. Voor het doen van betrouwbare uitspraken is een respons van ongeveer 30% nodig. Voordat de antwoorden geanalyseerd worden wordt er bovendien een weegfactor toegevoegd zodat de respons ook representatief is om uitspraken per deelgebied te kunnen doen.

4. Wat kan ik wel / niet met de cijfers?
Antwoord: De cijfers zijn geschikt om een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen in de sociale kwaliteit op Kamper niveau en op deelgebied. Vervolgmetingen in de komende jaren maken het onderscheiden van trends mogelijk. Ze kunnen worden gebruikt als aanknopingspunten voor het aanwijzen van beleidsprioriteiten. Daarnaast kunnen ze van waarde zijn in combinatie met andere kwantitatieve informatie en kwalitatieve (het 'vertellen') input van professionals en inwoners. De index is niet bedoeld als verklarend instrument. Het geeft geen inzicht in de oorzaken van geconstateerde veranderingen. Veranderingen in scores hoeven niet rechtstreeks samen te hangen met gevoerd beleid. Voor het bepalen van de effecten van beleid zijn beleidsevaluaties de aangewezen manier.

5. Hoe zijn de (cijfer)scores berekend?
Antwoord: Op basis van de registraties en enquêtegegevens is per gebied aan elke indicator data gekoppeld. Kenmerkend voor het instrument van de sociale index is dat een ‘extra’ slag wordt gedaan door de data te normeren. Met de normering wordt een waarde (cijfer) toegekend aan de data: Vinden wij de uitkomst goed, voldoende/acceptabel of is het onvoldoende? Op deze manier wordt het instrument ‘Kampens’ gemaakt. Bij het normeren zijn bijvoorbeeld de volgende redeneerlijnen gebruikt:

- “We zijn tevreden als we gelijk scoren met de regio, het landelijk gemiddelde vinden we te laag”.
- “47 op de 100 inwoners met een gezond gewicht vinden we te laag”.
- We zijn tevreden over het feit dat 47 van de 100 inwoners vrijwilligerswerk verricht.”

Voor de normering en een gedetailleerd inzicht van de indicatoren per thema verwijzen wij naar het rapport.

Elk deelgebied heeft scores op vier niveaus: op het totaal, op dimensie, op thema en op indicator. Een themascore is gelijk aan het gemiddelde van de bijbehorende indicatorscores. Bijvoorbeeld: als een thema drie indicatoren heeft, en een gebied scoort op deze indicatoren respectievelijk 3, 6 en 8, dan is de themascore voor dat gebied (3+6+8)/3 = 5,7. Een dimensiescore is vervolgens het gemiddelde van de onderliggende thema-scores. De Sociale Index-score van een gebied is het gemiddelde van de vier dimensiescores. De scores van Kampen zijn de gewogen gemiddelden van alle deelgebieden samen.

6. Kan ik het rapport Sociale Index Kampen toegezonden krijgen?
Antwoord: Het rapport kunt u downloaden via deze
link.

7. Komt er weer een (nieuwe) sociale index?
Antwoord: In 2013 is de nulmeting voor de Sociale index Kampen uitgevoerd. De gegevens vanuit de diverse onderzoeken en registraties worden jaarlijks verzameld en geactualiseerd. Uitzondering daarbij vormen de gegevens die afkomstig zijn uit de Veiligheidsmonitor. Dit onderzoek wordt namelijk niet jaarlijks maar twee jaarlijks uitgevoerd.

8. Wordt de Sociale Index de komende jaren op precies dezelfde manier uitgevoerd?
Antwoord: Het idee is om de komende jaren precies dezelfde manier te gebruiken om de Sociale Index te ontwikkelen. De Sociale Index is in Rotterdam een betrouwbaar instrument gebleken, dat inhoudelijk grotendeels op orde is. Elk instrument is echter in relatie met de context waarin het wordt toegepast, in ontwikkeling; regelmatig ‘fijn regelen’ is daarom onvermijdelijk. De insteek is om zo weinig mogelijk te wijzigen, om te voorkomen dat een trendbreuk ontstaat. Vanaf 2017 zijn er geen data vanuit de Gebiedsscan (politie) meer beschikbaar voor de Sociale index Kampen. Voor het thema “Veiligheid” maken daardoor de indicatoren ”Criminaliteit registraties” en “Diefstal registraties” geen deel meer uit van de Sociale index Kampen. Bij het thema “Vervuiling” maakt de indicator “Vernielingen registraties” geen deel meer uit van de Sociale index Kampen. Bij het thema “Overlast” is dat het geval voor de indicator “Overlast registraties”.

9. Hebben andere gemeenten ook een Sociale Index?
De Sociale Index is oorspronkelijk ontwikkeld voor de gemeente Rotterdam. Andere gemeenten die een Sociale Index gebruiken zijn onder andere Assen, Heusden, Leeuwarden en Schiedam.

10. Hoe verhouden andere meetinstrumenten, zoals de Veiligheidsmonitor, zich tot de Sociale Index?
Antwoord: De Sociale Index is een uniek meetinstrument waarbij gebruik gemaakt wordt van een gedeelte van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor. Met de Sociale Index wordt de sociale kwaliteit gemeten, waar het thema veiligheid een belangrijk onderdeel van is. De Veiligheidsmonitor richt zich volledig op het thema veiligheid en gaat dan ook dieper en breder in op het thema dan in de Sociale Index het geval is.